Jedná se o činnost kvalitní kontroly průběhy výstavby ve vazbě na provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací, kvality díly, souladu provádění stavby dle platných technologických předpisů, kontroly průběhu výstavby ve vazbě na časový plán, kontrola financování stavby. Dále se jedná o systematickou kontrolu organizace stavby a reporting průběhu výstavy vůči objednateli, stavebníkovi. Součástí technického dozoru stavebníka je organizace kontrolních dnů stavby mezi Stavebníkem a Zhotovitelem stavby, který kompletně vedeme a provádíme zápisy z těchto kontrolních dnů. Zde standardně zasíláme stavebníkovi po každé kontrole stavby report s výčtem řešených věcí na stavbě a fotodokumentací z dané kontroly stavby. Každý stavebník od nás na konci stavby obdrží kompletní tištěnou dokumentaci veškerých materiálů a DVD s fotodokumentací celé realizace stavby.

Provádíme technické dozory na veškeré typy staveb.

V rámci technického dozoru stavebníka rovněž nabízíme kontrolu projektové dokumentace, která je podkladem pro budoucí realizaci stavby, dále organizaci výběrového řízení Zhotovitele a kolaudaci objektu, uvedení stavby do provozu.