1. Za jak dlouho lze zajistit povolení pro rodinný dům nebo jiný objekt?

Termíny povolovacích procesů se značně liší ve vazbě na velikost a rozsah zamýšleného stavebního záměru. Pravidelně se stává, že nás osloví klient v květnu daného roku s tím, že by chtěl například rodinný dům stavět již v červnu a přitom ještě nemá zpracovanou projektovou dokumentaci a po té, což je delší proces, tuto dokumentaci povolenou na dotčeném stavebním úřadě. Povolovací proces je ovlivněn zastavěnou plochou objektu a to zejména u rodinných domů, která má vazbu na samotný povolovací proces a limitní plocha vyplývající z platného stavebního zákona je zastavěná plocha do a nad 150 m2. Povolovací proces se vždy skládá ze dvou fází a to umístění pozemku, kde se prokazují vůči stavebnímu úřadu a dotčených státních správ a ostatních organizací, že je objekt správně umístěn ve vazbě na hygienické a energetické požadavky, je napojen na veškeré potřebné energie a splňuje požadavky regulativ územního plánu daného pozemku včetně případných ochranných pásem. Rovněž jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy a omezování třetích osob, např. sousedů. Po té je potřeba zajistit samotné povolení stavby, kde se zejména prokazuje, že lze realizaci objektu plně provést jak z bezpečnostního hlediska (statika), tak z hlediska funkčnosti a ekonomie (napojení na sítě technického vybavení, modulovost, správná volba materiálů a energetické třídy objektu). V případě zastavěné plochy do 150 m2 se jedná o umístění stavby pomocí tzv. územního souhlasu a povolení stavby tzv. ohlášením stavby. Tento proces se dá sloučit. V případě zastavěné plochy nad 150 m2 se jedná o umístění stavby pomocí tzv. územního rozhodnutí o umístění zařízení a povolení stavby tzv. stavebním povolením. Tento proces se dá sloučit.

Délky procesů Vám rádi prověříme v rámci konkrétního záměru.

2. Co je nutné pro zahájení stavby?

V prvé řadě se jedná o samotné zpracování projektové dokumentace objektu. Proces projektování může být v první fázi        zdlouhavý, jelikož se jedná o studii, kde si s klientem vždy navzájem hledáme cestu ve vazbě na jeho představy o funkčnosti a architektuře jeho rodinného domu nebo jiného objektu, ale také o umístění na daném pozemku, způsobu vytápění a energetické náročnosti budovy. Zde se snažíme hledat optimální vyvážení mezi požadavky klienta, možnosti vyplývající z daného území a situování pozemku a technicko-ekonomickými parametry projektového řešení rodinného domu. Po této první fázi již nastává realizace samotného projektu, kdy již plně garantujeme délku zpracování, jelikož se plně snažíme veškeré klientovy požadavky vyřešit v první fázi projektu.

Na to již plně navazuje zpracování projektové dokumentace dle zvoleného povolovacího procesu viz. otázka č. 1.

Po samotném povolení je nutné zvážit, zda lze realizovat stavbu na základě dokumentace pro dané povolení nebo je potřeba dopracovat dokumentaci do detailní dokumentace pro provádění stavby. Standardní je u nás, že pro běžné rodinné domy zpracováváme jen dokumentaci pro povolení stavby dle zvoleného povolovacího procesu ovšem ve vyšší rozpracovanosti než je minimální požadavek prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, což zaručí bezproblémovou realizaci objektu a ušetří náklady stavebníkovi za vyšší stupeň dokumentace.

3. Můžu stavbu rodinného domu stavět svépomocí nebo musím mít odbornou firmu?

Svépomocí lze stavět rodinné domy do zastavěné plochy 150 m2 s tím, že je nutné mít dle platného stavebního zákona zajištěný stavební dozor stavebníka. Nejedná se o technický dozor stavebníka, ale autorizovanou osobu, která defakto supluje pozici stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je povinná osoba u odborného dodavatele stavebních prací, odborné firmy. Tuto firmu si musíte najmout pro realizaci rodinných domů se zastavěnou plochou nad 150 m2

4. Jaké jsou stupně dokumentace?

Platný stavební zákon umožňuje stavby povolovat a uvádět do provozu několika způsoby ve vazbě zejména na velikost zastavěné plochy objektu a také ve vazbě na práva třetích osob v daném území. Také je více možností, jak objekt zbourat či naopak „neexistující“ objekt v katastru nemovitostí zpětně povolit.

Po zvolení postupu ve vazbě na efektivitu a zdárnost povolení a také bezproblémovou realizaci se volí způsob zpracování projektové dokumentace dle platných prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.

Naše společnost vždy klade důraz na to, aby se dal stavební záměr bezproblémově zrealizovat, což ovšem vždy neznamená nejvyšší stupe zpracování projektové dokumentace, který je nejnákladnější, tedy projekt pro provádění stavby.

Standardní je u nás, že pro běžné rodinné domy zpracováváme jen dokumentaci pro povolení stavby dle zvoleného povolovacího procesu ovšem ve vyšší rozpracovanosti než je minimální požadavek prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, což zaručí bezproblémovou realizaci objektu a ušetří náklady stavebníkovi za vyšší stupeň dokumentace.

Jelikož je těchto možností v platném stavebním zákoně vícero a dají se různě kombinovat, nebudeme se na našich webových stránkách teoreticky rozepisovat.

Vždy Vám rádi poradíme na konkrétním zadání a Vaši představě s tím, že vše ještě prověřujeme u dotčeného stavebního úřadu.