Rozšířená projektová dokumentace

U vytváření projektů vždy řešíme projektovou dokumentaci nad rámec minimálního rozsahu danou prováděcí vyhláškou. Naše projekty v tomto případě obsahují výkresy stropů, základů, krovů a veškerých profesí a to i přes to, že mnoho z těchto výkresů prováděcí vyhláška pro fázi povolovacích procesů nepožaduje.

Povolovací procesy bez průtahů

U inženýrské činnosti vždy konzultujeme a prezentujeme stavební záměry s dotčenými úřady, čímž se snažíme
předejít problémům během samotného povolovacího procesu, které často povolovací proces zbytečně protahují.

Fotoreporting z kontrol staveb 

U provádění technického dozoru stavebníka provádíme standardní reporting z každé kontroly stavby vůči
investorovi formou emailu s přiloženými fotografiemi z dané kontroly stavby a popisem řešených problémů. Standardem je organizace kontrolních dnů, kontrola fakturace.

Jsme tým zkušených odborníků