Projekční činnost Archivy - Strana 3 z 11 - GM Projekt a Inženýring s.r.o.
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Studie možnosti instalace LED billboardů na veškerých obchodních domech včetně Slovenské republiky
 • Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a provádění stavby (DPS)
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a k žádosti o stavební povolení (DSP)
 • Zajištění společného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (UR) a zajištění stavebního povolení (SP) včetně stanovisek dotčených orgánů statní
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Projektová dokumentace – dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Koordinace výběrového řízení a kontrola Smlouvy o dílo pro vybraného Zhotovitele
 • Technický dozor stavebníka
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – pasport objektu – překreslení původní projektové dokumentace a doměření stávajícího stavu objektu
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – změna užívání stavby – výrobní hala v rámci průmyslového areálu TPO
 • Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) – přípojka v rámci průmyslového areálu TPO
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – pasport objektu – překreslení původní projektové dokumentace a doměření stávajícího stavu objektu